Active Beauty
NESTLÉ X. nyereményjáték játékszabályzata és adatkezelési tájékoztatója

NESTLÉ X. nyereményjáték játékszabályzata és adatkezelési tájékoztatója

NESTLÉ nyereményjáték játékszabályzata és adatkezelési tájékoztatója

1. A játék szervezője és lebonyolítója
A „NESTLÉ nyereményjáték“(a továbbiakban: Játék) szervezője a dm Kft. (székhely: 2046 Törökbálint, Depo Pf.: 4., cégjegyzékszám: 13-09-078006, a továbbiakban: Szervező vagy dm), lebonyolítója a Marquard Media Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Angel Sanz Briz út 13., Graphisoft Park/, cégjegyzékszám: 01-09-067082, a továbbiakban: Lebonyolító vagy Marquard).

2. A nyereményjátékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
  • a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.
A játékból a Lebonyolító kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld.
A Játékosnak a játékban történő részvételhez az activebeauty.hu oldal nyereményjáték menüpontjában – a személyazonosító okmányaiban szereplő adatokkal egyezően – meg kell adnia a következő adatait: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.
A Játékos a játékban történő részvételével elfogadja jelen Szabályzatot, valamint az ahhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót és magára nézve kötelezőnek ismeri el az azokban foglaltakat.

3. A Játék leírása és menete
A játék időtartama alatt a Játékosoknak az activebeauty.hu oldalon feltett kérdésre kell helyesen válaszolniuk. A helyes választ az activebeauty.hu oldalon közzétett cikkek egyikében lehet megtalálni. Azok a Játékosok vehetnek részt a játékban, akik az activebeauty.hu oldal nyereményjáték menüpontján beküldik a helyes választ.

4. A Játék időtartama
A Játék 2024.01.19. és 2024.01.21. között zajlik.

A Játékban részt venni a Játék kezdő időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A játékba történő jelentkezés időpontja a helyes válasz beérkezésének regisztrált időpontja. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a játékban nem vesznek részt.

5. Nyeremények
A jelen Szabályzat feltételeinek megfelelő játékosok között a Lebonyolító 5 nyertest sorsol ki, akik a játék nyereményeként a Szervező által felajánlott következő termékeket kapják:

Megnevezés Fogy.ár Mennyiség
Nestlé babakeksz 6/9hó 180g 1699 1
Nestlé tejberizspép 4hó 230g banános 1349 1
Nestlé tejberizspép 10hó 230g kakaós 1349 1

A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre nem válthatók.
A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező, a Lebonyolító és a nyertesek kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 70. § (6) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján a nyeremény után a személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül.
A Lebonyolító az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem ad át, nem sorsol ki.

6. Sorsolás
A sorsolásra 2024.01.22. napján 15:00 órakor kerül sor.
A sorsolás során 5 (fő) nyertes és egyidejűleg 5 (fő) pótnyertes kerül kisorsolásra.
A nyerteseket és pótnyerteseket a Lebonyolító saját rendszerében, egy a véletlenszerűség elvének megfelelő, hitelesített sorsolóprogram által sorsolja ki a játék időtartama alatt helyes választ adó Játékosok közül.
A sorsolás alkalmával Lebonyolító minden nyereményhez 1 fő pótnyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. Ha a pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.
A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

7. Nyertesek értesítése
A Lebonyolító a nyerteseket a sorsolástól számított 2 munkanapon belül az általuk megadott elérhetőségeken (e-mail címen vagy telefonszámon) értesíti. A nyertes az értesítéstől számított 15 napon belül jelentkezhet a nyereményéért, ennek lejárta után Lebonyolító köteles pótnyertest hirdetni.
A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyertes a nyeremény visszautasításáról legkésőbb az értesítéstől számított 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.
A nyertes(ek) neve feltüntetésre kerül az activebeauty.hu oldalon az active beauty magazin elektronikus kiadványában.
A nyeremények a Játékos által megadott címre postai úton kerülnek kiküldésre.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele
A Játékos köteles együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, különösen, ha a nyereményt a Lebonyolító vagy a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem veszi át, a nyeremény átvételét meghiúsultnak kell tekinteni, arra a Játékos a továbbiakban nem tarthat igényt.
A nyereménynek a nyertes részére történő eljuttatása a Lebonyolító feladata. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a nyertes által helytelenül megadott adatok miatt a nyeremény kézbesítése nem lehetséges.

9. Felelősség
A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése, stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Lebonyolítónak vagy Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen olyan kártérítési vagy kártalanítási igény vonatkozásában, amely a Játékban való részvételből, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel, a Lebonyolítóval vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező és a Lebonyolító nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező vagy a Lebonyolító által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek és a Lebonyolítónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami őket a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb rendelkezések
A Szervező- Lebonyolítóval együttműködve - fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a www.activebeauty.hu oldalon.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a dm@marguardmedia.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.Adatkezelési tájékoztató a NESTLÉ nyereményjátékhoz
1. Általános

Adatkezelő: dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: dm Kft.; székhely: 2046 Törökbálint, DEPO, Pf.4.; e-mail: info@dm.hu; telefon: 06-80-368-386, a továbbiakban: dm vagy Adatkezelő).
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@dm.hu címen vagy postai úton a dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2046 Törökbálint, DEPO, Pf.: 4. címen.

2. Az adatkezelés leírása
Részvétel a játékban, a játék lebonyolítása
Az adatkezelés célja: a Játékban történő részvétel biztosítása a Játékosok számára, a nyertesek kisorsolása, értesítése, a nyertesek nevének nyilvánosságra hozatala, a nyeremények eljuttatása a nyertesek részére.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
Kezelt adatok köre: a Játékos neve, e-mail címe, telefonszáma, valamint postai címe.
A nyertes Játékosok nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja az activebeauty.hu weboldalon, az active beauty magazin elektronikus kiadványában.
Az adatok megőrzési ideje: a játékosok adatait a nyertesek kisorsolását követő 90 nap elteltével töröljük, a nyertes játékosok adatait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) előírásai alapján a nyeremény átadását követő 8 év elteltével törüljük.
Adattovábbítás: a Játékosok személyes adatai továbbításra kerülnek a Marquard Media Magyarország Kft. részére, amely, mint a Játék Lebonyolítója adatfeldolgozói feladatokat lát el.
Nyereményekkel kapcsolatos adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése
Az adatkezelés célja: a nyeremények átadásához kapcsolódó adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése. Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy a Szervező – a Lebonyolító útján – az őt terhelő adókötelezettségek teljesítése érdekében a nyertesektől további adatok közlését kérheti.
Az adatkezelés jogalapja: a Szervezőre, mint adatkezelőre és a nyeremények juttatójára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (Szja tv. 70. § (6) bek. d) pont, a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (4) bek. b) pont).
A kezelt adatok köre: a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok.
Az adatok megőrzésének ideje: az adatokat a Számv. tv. előírásai alapján a nyeremény átadását követő 8 év elteltével törüljük.

3. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek, egyéb

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a dm által kezelt személyes adatai tekintetében
a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
c) a személyes adatok törlését kérje;
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd 8.1.6. pont);
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A dm indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a dm nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a dm válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A dm minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a dm tájékoztatást ad a címzettekről.
h) Hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy a dm-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a dm közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
i) Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a dm indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

j) A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a dm indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség;
b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) ha a személyes adatokat a dm jogellenesen kezelte;
e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
Az adatot a dm nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat ezt a következő módok egyikén tehetik meg: e-mail küldésével a velemeny@marquardmedia.hu e-mail címre vagy a Szervező/Adatkezelő címére küldött postai levélben.

k) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a dm korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a dm ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a dm-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a dm előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

l) A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a dm jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a dm a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

m) Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a dm közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha
a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.
A fenti két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás az adatkezelés jogalapja) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

n) Jogorvoslat
Amennyiben Ön nem ért egyet a dm válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu). Ön személyiségi jogai megsértése esetén pert indíthat a Budapest Környéki Törvényszéken, vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéken (további információ: https://birosag.hu/torvenyszekek).

4. Egyéb rendelkezések
Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A bíróság az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A dm a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.