Menü

BOOOK Kovászkaland játékszabályzat

Home » Szabadidő » BOOOK Kovászkaland játékszabályzat - 06.2000

dm Kft.- „Nyerd meg a BOOOK kiadó új, Kovászkaland című könyvét!” nyereményjáték hivatalos játékszabályzata

 

 1. A játék szervezője és lebonyolítója

Az „Nyerd meg a BOOOK kiadó új, Kovászkaland című könyvét!”  (a továbbiakban: “Játék”) szervezője a dm Kft. (székhely: 2046 Törökbálint, Depo pf. 4., cégjegyzékszám: 13-09-078006, a továbbiakban: “Szervező” és “Adatkezelő”). A Játék lebonyolításához kapcsolódó arculat-tervezést, valamint a Játék során kezelt adatok feldolgozását, a kapcsolódó üzemeltetői feladatok, valamint további adatfeldolgozói feladatok ellátója a Marquard Media Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7. /Graphisoft Park/, cégjegyzékszám: 01-09-067082 a továbbiakban mint: “Adatfeldolgozó” és „Lebonyolító”), a Játék nyereményeinek kiszállítását pedig a nyeremény gyártója, a BOOOK Kiadó Kft. (Székhely: 1095 Budapest Mester utca 87., Cg.: 01-09-185381, a továbbiakban szintén mint: “Adatfeldolgozó”) végzi.

 1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, kivéve a Szervező és a Lebonyolító tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pont) szerinti) közeli hozzátartozói (továbbiakban: Játékos). Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2019.06.07. napján 10 órakor kezdődik és 2019.06.10. napjáig 00.00-ig tart.

 1. A Játék definíciója és menete

A játék időtartama alatt a www.activebeauty.hu weboldalon feltett a dm active beauty magazinban található Boook Kiadó –Kovászkaland című könyv cikkeihez kapcsolódóan meg kell válaszolniuk a Játékosoknak egy kérdést. Azon Játékosok, akik teljesítik a feladatot, azaz beküldik a helyes választ a fent említett sorsolás útján megnyerik a könyv egy-egy példányát.

A Játékosok közül a Szervező az e-mailek a sorsolás eredményében kihirdet 10 nyertest.

A Játékosok a Játékba történő jelentkezésük során egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében a dm Kft. közzétehesse a gondozásában megjelenő active beauty magazin nyomtatott és elektronikus kiadványában, valamint a Facebook oldalán.

 1. A nyeremények meghatározása és felosztása
 • A helyesen válaszoló Játékosok közül a Lebonyolító a 10 beérkezett válasz alapján nyilvánítja ki a nyerteseket
 • A nyertesek nyereménye nem más, mint egy-egy példány a Boook kiadó alábbi könyvéből:Déri Szilvia – Kovászkaland. Összesen 10 db példány nyerhető meg.
 • A Játékosok tudomásul veszik, hogy a kvízjátékba történt e-mailes jelentkezés időpontján a Lebonyolító feldolgozó rendszerébe történő beérkezésekor regisztrált időpont értendő.
 1. Nyereményre való jogosultság megállapítása
  A nyereményeket a szerveren beérkező e-mail sorrendje alapján számlálja a rendszer.

 

 1. Kiértesítés

A nyerteseket az általuk beküldött e-mailben megadott elérhetőségeken (e-mail címen vagy telefonszámon) értesíti a Szervező 2019. 06.11. napján. A nyertes 15 napon belül jelentkezhet a nyereményéért, ennek lejárta után Szervező köteles pótnyertest hirdetni.

 1. Vegyes rendelkezések
 2. A Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
 3. A Szervező és a Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
 4. A nyeremények készpénzre nem válthatók.
 5. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Az e-mailes jelentkezés során rögzítésre kerül a Játékos neve, e-mail címe.

Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy a Szervező rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli. Ezek az adatok a nyertesek, pótnyertesek értesítését követően az általuk beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre.

A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a helyes válasz beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;
 2. a nyertes Játékosok adatait, a nevüket a Szervező nyilvánosságra hozhatja a hu weboldalon;
 3. a Játék során megszerzett személyes adatot a Lebonyolító és a Szervező kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra gyűjtse, és díjmentesen felhasználja;
 4. amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Lebonyolító és a Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint
 5. a játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója, azaz a BOOOK Kiadó Kft. (székhely: 1095 Budapest Mester utca 87., Cg.: 01-09-185381) a vállalja.
 6. Lebonyolító – amennyiben a nyereményeket nyilvános program keretében adja át – a nyeremény átadásáról és a Szervező jogosult kép-, hang-, illetve filmfelvételt készíteni a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználni, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 

A helyes válasz beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célból történő kezelése a válasz beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb az adatkezelési szabályzatban meghatározottak időtartamig.

A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)  tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: e-mail küldésével a velemeny@marquardmedia.hu e-mail címre, vagy a Szervező címére küldött postai levélben.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos a GDPR, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

 

 

 

A dm Kft.  által szervezett

Nyerd meg A BOOOK Kiadó legújabb, Kovászkaland című könyvét!

 elnevezésű nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

 

A dm Kft. mint a Nyerd meg A BOOOK Kiadó legújabb, Kovászkaland című könyvét!

 országos nyereményjáték szervezője, a nyereményjáték keretében megvalósuló személyesadat-kezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.

 

 1. Az Adatkezelő adatai
 • cégnév:                      dm Kft.
 • székhely:                    2046 Törökbálint, DEPO Pf.:.4
 • cégjegyzékszám:       13 09 078006
 • telefonszám:              +36-80-368-386
 • e-mail:                        adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: az adatvedelem@dm.hu
 • A továbbiakban: Adatkezelő, vagy dm Kft.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben az adatvedelem@dm.hu e-mail címen állunk rendelkezésére

Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok:

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól

 1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről
  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):
 2. Fogalom meghatározások

 

2.1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

2.2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.5. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.6. adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;

2.7. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges

2.8. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.9. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

2.10. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 1. Az adatkezelés alapelvei

 

Az Adatkezelő:

 1. a) mindenkor a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően alakítja ki adatkezelési rendszerét, valamint tényleges adatkezelés során is e rendelkezések szerint jár el;
 2. b) a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi;
 3. c) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és kezeli;
 4. d) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és relevánsak adatokat, és csak a célok szempontjából szükséges mértékben kezel;
 5. e) gondoskodik a kezelt személyes adtok pontosságáról;
 6. f) a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 7. g) megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát, illetve a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, véletlen elvesztéssel, megsemmisítéssel vagy károsodással szembeni védelmét.

 

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységének rendszerét úgy alakítja ki és működteti, hogy képes legyen a fenti alapelveknek való megfelelésre, továbbá e megfelelés igazolására.

 

 1. Az adatkezelés által érintett adatok köre

 

4.1. Az adatkezelés a nyereményjátékban résztvevő, a regisztráció során személyes adatait megadó természetes személyeket érinti. A nyereményjátékban csak 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, továbbá mindenki csak a saját adataival regisztrálhat. Az Adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni a regisztráció során megadott személyes adatok helyességét. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben valaki más személyi adatait felhasználva regisztrál, adott esetben polgári jogi, illetve büntetőjogi felelősség is terhelheti!

 

4.2. A játék során személyes adatai közül

 1. a) kapcsolattartási adatként az Ön nevét, lakcímét (lakóhelyét vagy tartózkodási helyét), e-mail címét, illetve azt a címet, amelyet a nyeremény kiküldésére megjelölt, valamint
 2. b) a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatként a nyereményjáték során feltett kvízkérdésre adott válaszokat,
 3. c) a nyeremény átvételével összefüggő esetleges további adatként az Ön által benyújtott, a nyeremény átvételére vonatkozó meghatalmazáson szereplő személyes adatokat kezeljük.

 

A fenti adatok megadása kötelező a nyereményjátékban történő részvételhez, amennyiben Ön a megjelölt adatokat nem adja meg (tölti fel) a regisztráció folyamatában, úgy a nyereményjátékban nem vehet részt.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja

 

Az adatkezelés célja a 4.2 pont a) és b) pont alapján kezelt adatok tekintetében a játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremények átadásának lehetővé tétele, valamint a nyertes nevének, lakóhelyének ill. tartózkodási helyének nyilvánosságra hozatala, míg a 4.2 pont c) pont alapján kezelt adatok esetében a nyeremények átvételének lehetővé tétele.

Az adatkezelés további célja emellett abban az esetben, ha Ön a játék nyertese lesz,

 1. a) az Ön neve tekintetében a nyertes személyének nyilvános – a sorsolás tisztaságának igazolását biztosító – bejelentése,
 2. b) az Ön neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja az Ön – a Marquard Media Magyarország Kft. által üzemeltetett a az active beauty magazin activebeauty.hu oldalon (a továbbiakban: Játékfelület) megadott e-mailcímre megküldött nyilatkozatával, illetve a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatok ugyanezen e-mailcímre történt megküldésével kifejezett – önkéntes hozzájárulása.

Nyertesek esetén az adatkezelés jogalapja a fentebb említett jogi kötelezettség teljesítése, továbbá abban az esetben, ha az Adatkezelő az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, az igény elévüléséig kezeli.

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek úgy Önnek joga van, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatait a nyertesek kisorsolását követő harmadik nap végéig kezeli, aztán külön értesítés nélkül törli. Önnek lehetősége van arra, hogy a fenti időtartamon belül is bármikor az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása esetén ugyanakkor a nyereményjátékban nem tud részt venni.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását az alábbi módokon vonhatja vissza:

 • személyesen az Adatkezelő címén: 2046 Törökbálint, DEPO Pf.:.4., alatt vagy
 • az Adatkezelő által a nyereményjáték lebonyolítására igénybe vett adatfeldolgozóhoz küldött e-mailben a velemeny@marquardmedia.hu e-mail címen.
 • postai úton az Adatkezelő címén 2046 Törökbálint, DEPO Pf.:.4.

 

Egyebekben a Hozzájárulásnak visszavonását követően, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja (pl. jogos igény érvényesítése, vagy csalások, visszaélések felderítése) nincs, az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések jogszerűségét.

 

A nyertesek esetében az 4.2 pont c) pontban nevesített jogi kötelezettség teljesítése érdekében a nyeremény átvételétől számított nyolcadik év végéig kezeljük a nyertes adatait.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatban (pl. valamely visszaélésre utaló magatartás miatt) jogi igény, vagy felelősség érvényesítésére irányuló eljárás indul, úgy ebben az esetben az adott érintett személyes adatainak kezelése az említett eljárásban érvényesített igény, illetve felelősség elévülésének idejéig tart.

 

 

 1. A kezelt személyes adtok átadásának, továbbításának esetei

 

7.1. A Játék lebonyolításához kapcsolódó arculat-tervezés, valamint a Játék során kezelt adatok feldolgozása, a kapcsolódó üzemeltetői feladatok, valamint további adatfeldolgozói feladatok ellátója a Marquard Media Magyarország Kft.

Az adatfeldolgozó adatai:

 • cégnév: Marquard Media Magyarország Kft.
 • székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7. /Graphisoft Park/
 • cégjegyzékszám: 01-09-067082

 

7.2. A Játék nyereményeinek kiszállítását pedig – szintén adatfeldolgozói minőségben – a nyeremény gyártója, a BOOOK Kiadó Kft. végzi.

Az adatfeldolgozó adatai:

 • cégnév: BOOOK Kiadó Kft.
 • székhely: 1095 Budapest Mester utca 87.
 • cégjegyzékszám: 01-09-185381

 

 

 

7.3. A fentieken túl a kezelt személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben az Adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére, vagy a felmerült jogi igény érvényesítése céljából (pl. az estleges visszaélések feltárása, a felelősség megállapítása) az eljárni jogosult szervezetnek szintén jogosult ill. köteles továbbítani.

 1. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá továbbá a kezelt adatok hitelességét és változatlanságát.

 1. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

 

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége, e körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, vagy ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzési célokból – pl. direktmarketing – történik) , illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

 

Az érintett egyes jogainak tartalma

 

 1. a) személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:
 • kezelt személyes adatai kategóriái,
 • az adatkezelés célja,
 • címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
 • az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
 • a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
 • ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.

 

 1. b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. c) személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges).

 

 1. d) az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg például megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben);

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető

 

 1. e) Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

 

 1. f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Az érintett jogainak védelme, a jogorvoslati jog

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

 • megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • telefon: (1) 391 1400

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.

Az érintett nyilatkozata:

Kijelentem, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót megismertem. Személyes adataim kezeléséhez – beleértve a játékban történő nyerésem esetén a nevemnek és lakcímemnek (csak település) az active beauty magazin nyomtatott és elektronikus kiadványában, valamint a dm Kft. Facebook oldalán történő közzétételét is – a kapott tájékoztatás birtokában

 

Vissza az oldal tetejére
ÉrtemTovábbi információk