Menü

Lifebook játékszabályzat

Home » Szabadidő » Lifebook játékszabályzat - 01.2000

Marquard Media Magyarország Kft. – „dm Lifebook nyereményjáték“ hivatalos játékszabálya

 1. A játék szervezője

A „dm Lifebook nyereményjáték“ szervezője a dm Kft. (székhely: 2046 Törökbálint, Depo pf. 4., cégjegyzékszám: 13-09-078006, a továbbiakban: „Szervező”). lebonyolítója  a Marquard Media Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7. /Graphisoft Park/, cégjegyzékszám: 01-09-067082, a továbbiakban: „Lebonyolító”).

 1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, kivéve a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk.8:1 § (1) bekezdés 2. pont) szerinti) közeli hozzátartozói (továbbiakban: Játékos). Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2018. 01. 22. napján 6:00 órakor kezdődik és 2018. 01. 31. napjáig 24:00-ig tart.

 1. A Játék definíciója és menete

A játék időtartama alatt a Játékosoknak egy feltett kérdésre kell helyesen válaszolni. A választ a www.activebeauty.hu weboldalon feltett cikkek egyikében lehet megtalálni. Azon Játékosok, akik teljesítik a feladatot, azaz beküldik helyes válaszukat a fent említett kérdésre a játékban megadott e-mail címre, azok részt vehetnek a játékban.

A Játékosok közül a Szervező az e-mailek beküldésének sorrendjében az 5. pontban meghatározottak alapján kihirdet minden nap 10 nyertest.

A Játékosok az e-maillel egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében a dm Kft. közzétehesse a gondozásában megjelenő active beauty magazin nyomtatott és elektronikus kiadványában, valamint a Facebook oldalán.

 1. A nyeremények meghatározása és felosztása
 • A helyesen válaszoló Játékosok közül a Lebonyolító a random.org segítségével sorsolja ki a 10×10 nyertest.
 • A nyertesek nyereménye nem más, mint egy-egy dm Lifebook.
 • A Játékosok tudomásul veszik, hogy a játékba történt e-mailes jelentkezés időpontján a Lebonyolító feldolgozó rendszerébe történő beérkezésekor regisztrált időpont értendő.

A nyereményeket a szerveren beérkező e-mail sorrendje alapján számlálja a rendszer.

A nyerteseket az általuk beküldött e-mailben megadott elérhetőségeken (e-mail címen vagy telefonszámon) értesíti a Szervező legkésőbb 2018. 01. 31. napján. A nyertes 15 napon belül jelentkezhet a nyereményéért, ennek lejárta után Szervező köteles pótnyertest hirdetni.

 1. Vegyes rendelkezések
 2. A Szervező és a Lebonyolító, a dm Kft vaélamint a Marquard Media Magyarország Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
 3. A Szervező és a Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
 4. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
 5. A nyeremények készpénzre nem válthatók.
 6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Az e-mailes jelentkezés során rögzítésre kerül a Játékos neve, e-mail címe, postai címe.

Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy a Lebonyolító a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli. Ezek az adatok a nyertesek, pótnyertesek értesítését követően az általuk beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre.

A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a szavazat beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;
 2. a nyertes Játékosok adatait, a nevüket a Szervező nyilvánosságra hozhatja a huweboldalon;
 3. A Játék során megszerzett személyes adatot kizárólag a Lebonyolító kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra gyűjti, és díjmentesen felhasználja, harmadik fél részére nem adja át;
 4. A Játékos külön hozzájárulása esetén a Lebonyolító a Játék során megszerzett e-mail címre a Lebonyolító hírlevelet küldjön;
 5. Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Lebonyolító az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint
 6. A játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója, azaz a dm Kft. (székhely: 2046 Törökbálint, Depo pf. 4., cégjegyzékszám: 13-09-078006) vállalja;
 7. Lebonyolító – amennyiben a nyereményeket nyilvános program keretében adja át – a nyeremény átadásáról a Szervező jogosult kép-, hang-, illetve filmfelvételt készíteni a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználni, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A helyes válasz beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célból történő kezelése a válasz beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb 2 évig.

A hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés a hírlevélről történő leiratkozásig tart. A hírlevélről leiratkozni a hírlevél alján megtalálható linken, vagy a Marquard Média Magyarország Kft. postacímén lehet (1031 Budapest, Záhony utca 7.).

A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: e-mail küldésével a velemeny@marquardmedia.hu e-mail címre, vagy a Szervező címére küldött postai levélben.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

A Lebonyolító a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. Adatnyilvántartási száma: NAIH-60766/2012.; NAIH-60764/2012.

Vissza az oldal tetejére
ÉrtemTovábbi információk